Ekonomi Forumu / Economy Forum 

 

 

2006

BASEL II ve KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri (BASEL II Kriterien, und ihre Auswirkungen auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen), 2006.

 

2005

Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanmanın Etik Temelleri, (Ethische Grundlagen der Neustrukturierung des Staatsaufbaus), 2005.

 

2004

GAP Alanında Üretici Örgütlenmesi ve Tarımsal Kooperatifler (Produzentenorganisation in der GAP-Region und die landwirtschaftlichen Genossenschaften), 2004

Yeni İş Yasasının Türk Çalışma Yaşamı Üzerindeki Etkileri (Die Auswirkungen des neuen Arbeitsgesetzes auf das Arbeitsleben), 2004

 

2001

Vergi Ödeyen Yurttaşların Kamu Harcamaları Üzerindeki Hak ve Sorumlulukları (Rechte und Verantwortung der Steuerzahler an den öffentlichen Ausgaben), 2001.

İş Etiği: Eski Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar (Ethik in der Wirtschaft: Alte Probleme, neue Ansätze), 2001.

Türk Ekonomi Hukukunun AB Hukukuna Uyum Sorunu (Anpassung des türkischen Wirtschaftrechts an die EU-Normen), 2001.

Türkiye'nin Gelişme Sürecinde Teknoloji ve Teknoloji Politikaları (Technologie und Technologiepolitik in der Türkei), 2001.

 

2000

Bütünsel Kalite Yönetiminin İşçi-İşveren İlişkileri Üzerine Etkileri (Umfassendes Qualitätsmanagement und dessen Auswirkungen auf die Industriebeziehungen), 2000.

Yüksek Öğretimde Özelleştirme Eğilimi: Temel Sorunlar, Yaklaşımlar ve Perspektifler (Privatisierung des Hochschulsystems: Probleme, Ansätze und Perspektiven), 2000.

Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi: 21. Yüzyılın Başındaki Olanaklar, Fırsatlar ve Darboğazlar (Umfassendes Qualitätsmanagement im türkischen Hochschulwesen: Hindernisse, Optionen, Ziele), 2000.

 

1999

Türkiye İsrail Yakınlaşmasının Nedenleri, Parametreleri ve Gelecek için Perspektifler (Annäherungen in den türkisch-israelischen Beziehungen: Gründe, Parameter und Perspektiven), 1999.

Kırsal Kesimdeki İş, İstihdam, Girişimcilik Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları (Ländliches Beschäftigungs-, Arbeits- und Initiativenpotential und deren Umsetzungsmöglichkeiten), 1999.

 

1998

Avrupa Birliği'nin Akdeniz Politikası ve Türkiye

Türk Medya Sektöründe Tekelleşme (Konzentrationsbewegungen in türkischen Medien und ihre Auswirkungen), 1998.

Karayollarında Trafik Güvenliği (Verkehrspolitik und -sicherheit in der Türkei), 1998.

Enformel Sektör ve Sosyal Güvenlik: Sorunlar ve Perspektifler (Informeller Sektor und Soziale Sicherung: Probleme und Perspektiven), 1998.

Yönetsel Etkililik, Demokrasi ve İl Sayısı (Führungseffizienz, Demokratie und Provinzzahlenproblematik), 1998.

Dünya Ticaret Örgütünün Tarım Anlaşması ve Türkiye (Agrarabkommen der Türkei mit der WTO), 1998.

Kırsal Kesımde Girişimcilik Potansizeli vee Değerlendirme Olanakları

 

1997
Türkiye'de Sendika-Kooperatifçilik İlişkilerindeki Temel Sorunlar ve Gelişme Perspektifleri (Beziehungen von Gewerkschaften und Genossenschaften: Aktuelle Probleme und Entwicklungsperspektiven), 1997.

Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim (Technische Berufsausbildung in der Türkei), 1997.

 

1996

Türkiye’de Gecekondunun 50.Yılı (50 Jahre Gecekondubehausung), 1996.

Türkiye’de Bir Kooperatifler Bankası Kurulması İhtiyacı (Notwendigkeit der Gründung einer Genossenschaftsbank in der Türkei), 1996.

Küreselleşme Sürecinde ve Değişen Koşullarda Türk Sendikacılık Hareketi: Fırsatlar ve Riskler (Türkische Gewerkschaftsbewegung unter den Bedingungen der Globalisierung und der internen Veränderungen: Chancen und Risiken), 1996.

Gümrük Birliğinin Türk İşgücü Piyasası Üzerindeki Muhtemel Etkileri (Mögliche Auswirkungen der Zollunion mit der EU auf den türkischen Arbeitsmarkt), 1996.

 

1995

Türkiye'de Kamu Harcamalarının Denetimi (Haushaltskontrolle in der Türkei), 1995.

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Yeniden Yapılanması (Neustrukturierung von Zentralabsatzgenossenschaften), 1995.

2000'li Yıllara Doğru Türkiye'de Tarım (Türkische Landwirtschaft im Jahre 2000),1995.

Türkiye'nin Avrupa Birliğine Gümrük Birliği ile Katılmasının Diğer Bölgesel İşbirliği Projeleri Üzerindeki Muhtemel Etkileri (Auswirkungen der Zollunion EU-Türkei auf die Außenwirtschaftsbeziehungen der Türkei), 1995.


Türkiye'de Yabancı Kaçak İşçilik (Illegale Beschäftigung von Ausländern in der Türkei), 1995.

 

1994

Ücretlerin Vergilendirilmesi (Einkommensbesteuerung), 1994.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Gümrük Birliği ile Katılımı (Zollunion zwischen EU und der Türkei), 1994.

 

1993

Ekonomik ve Toplumsal Gelişme Sürecinde Demokratik Örgütlenme ve Hukuki Düzenlemeler (Stellenwert des Organisationsrechts zur Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft), 1993.

 

1992

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi: Finansman ve Örgütlenme (Förderung des türkischen Gesundheitswesens: Finanzierbarkeit und Organisierbarkeit), 1992.

Kronik Enflasyon ve Çözüm Önerileri (Chronische Inflation und Lösungsvorschläge), 1992.

Korunmaya Muhtaç Kent Çocukları (Verwahrloste Großstadtkinder), 1992.

Kentli Kadınların İş Yaşamındaki Sorunları ve Çözüm Önerileri (Probleme der Frauen im städtischen Arbeitsleben und Lösungsalternativen), 1992.

İş Güvencesi Yasa Taslağının Muhtemel Ekonomik ve Sosyal Etkileri (Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen des Gesetzentwurfs zum Kündigungsschutz), 1992.

Kentsel Tedarik-Dağıtım Sisteminin Organizasyonu (Verbraucherversorgung in Großstädten), 1992.

 

1991

Geri Dönen İşçi Aileleri (Rückkehrerfamilien), 1991.

İşsizlik Sigortası ve Türkiye’de Uygulanabilirliği (Der Kündigungsschutz und dessen Umsetzbarkeit in der Türkei), 1991.

 

1990

Türkiye’de Gelir Dağılımı (Die Einkommensverteilung in der Türkei), 1990.

Türkiye’de Ekonomi ve Ekoloji (Ökonomie und Ökologie in der Türkei), 1990.

Türkiye’de Sermaye Piyasaları (Der Kapitalmarkt in der Türkei), 1990.

Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitim ve Sorunları (Technische Berufsausbildung in der Türkei und ihre Probleme), 1990.

Türk Vergi Sistemi (Das türkische Steuersystem), 1990.

Türkiye’de Enflasyon Sorunu (Die Inflation in der Türkei), 1990.

Türkiye’nin Yönetim Yapısı ve Yerinden Yönetim (Die türkische Verwaltungsstruktur und Dezentralisierung), 1990.

Türkiye’de Ekonomi Politikalarının Etkinliği Açısından Merkez Bankasının Özerklik Sorunu (Die Autonomieproblematik der türkischen Zentralbank), 1990.